202305.25
0
0

Jak się nazywa osoba wszczynająca sprawę w sądzie cywilnym?

W świecie prawa każdy termin powinien mieć swoją precyzyjną definicję. Dotyczy to również pojęcia takiego jak „powód”. Co kryje się pod tym określeniem? Jakie są obowiązki powoda i kto może występować w jego imieniu?

Powód i pozwany

Każda sprawa sądowa toczona w trybie procesowym odbywa się pomiędzy dwiema stronami – powodem i pozwanym. Powód jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie ma osobowości prawnej i jednocześnie dysponuje zdolnością sądową. Jest to strona, która rozpoczyna postępowanie poprzez wniesienie pozwu. Z kolei pozwanym jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, przeciwko której toczy się dana sprawa sądowa. W sprawach toczonych w trybie nieprocesowym, np. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, podział majątku, czy zasiedzenie, postępowanie inicjuje wnioskodawca, pozostali, mający interes prawny nazywają się uczestnikami. 

Obowiązki powoda

Żeby doszło do wszczęcia postępowania,  powód lub wnioskodawca musi przede wszystkim sporządzić pozew / wniosek, oraz uiścić odpowiednie opłaty w sądzie. Pozew (wniosek) jako pismo procesowe, musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim powinien wskazywać, w jakim sądzie będzie toczyła się rozprawa. Do tego musi zawierać informacje na temat strony przeciwnej, w tym imię, nazwisko, dane przedstawicieli, a także adres ich zamieszkania lub siedziby. Musi także mieć także odpowiednią treść oraz zawierać dowody, które poświadczają przedstawionym w nim twierdzeniom.. Konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu oraz dołączenie listy załączników. Strona wszczynająca postępowanie jest odpowiedzialna również za zebranie świadków. Pozew / wniosek  należy wykonać w kilku kopiach, w tym jedna musi trafić do sądu, z odpisem dla każdej strony postępowania plus jeden dla Sądu. a druga do pozwanej strony. Istnieje możliwość wysłania pozwu listem poleconym lub złożenia go osobiście w biurze podawczym sądu. W niektórych sprawach sądowych możliwe jest też skorzystanie z ustandaryzowanych formularzy, na przykład wtedy, gdy sprawa dotyczy roszczeń nieprzekraczających wartości 10000 zł lub zapłaty za czynsz najmu mieszkania. Uwaga; należy podać adres mailowy oraz złożyć oświadczenie, czy strony prowadziły pertraktacje ugodowe, ewentualnie z jakim skutkiem,. Względnie informacje, ze takie rozmowy nie były toczone. 

Skorzystanie z usług pełnomocnika

Strony często, choć nie jest to konieczne, korzystają zazwyczaj z usług pełnomocników procesowych, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu spraw dotyczących danej tematyki. Zwiększa to szanse na wygranie danej sprawy i skuteczne przedstawienie własnych twierdzeń. Pełnomocnikiem w sądzie może być radca prawny lub adwokat, a jeśli proces dotyczy własności intelektualnej, to możliwe jest skorzystanie z usług rzecznika patentowego.