202306.21
0
0

Kto sporządza akt poświadczenia dziedziczenia?

Sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia zajmuje się notariusz. Podczas tej czynności niezbędna jest obecność wszystkich osób, które zostały wymienione wśród spadkobierców lub mogą być takowymi zgodnie z prawem. Co więcej, spadkobiorcy muszą być zgodni co do tego, kto i jaką sumę dziedziczy po zmarłej osobie. W przypadku wystąpienia sporu pozostaje zwrócenie się do odpowiedniego sądu.

Kiedy notariusz może odmówić sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia? Odpowiada prawnik z naszej kancelarii adwokackiej w Krakowie.

Adwokat może nie wystawić odpowiedniego dokumentu, jeśli spadek został otwarty wcześniej niż 1 lipca 1984 roku, akt poświadczenia został już wydany lub gdy zachodzi podejrzenie, że nie wszyscy potencjalni spadkobiercy są obecni podczas sporządzania dokumentu. Notariusz nie stworzy aktu, jeżeli majątek przypada gminie lub Skarbowi Państwa z powodu braku małżonka czy krewnych dziedziczących. Dokument nie może zostać również sporządzony, jeśli spadkodawca był cudzoziemcem w momencie śmierci, nie miał żadnego obywatelstwa, nie mieszkał na terenie RP lub w skład jego majątku wchodziły prawa rzeczowe lub nieruchomości zagraniczne. Zgodnie zaś z art. 95e § 2 prawa o notariacie notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:
w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone.

Terminy i koszty wystawienia aktu poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia nie może być wydany wcześniej niż przed upływem pół roku od dnia otwarcia spadku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wszyscy znani spadkobiercy wyrazili już swoją wolę w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku. Takie oświadczenie może zostać złożone w sądzie lub  u notariusza. Koszty związane z wydaniem aktu poświadczenia obejmują: otwarcie i ogłoszenie testamentu (50 złotych), stworzenie protokołu przed wydaniem aktu (100 złotych) oraz sporządzenie samego dokumentu – bez względu na wartość majątku usługa ta zawsze kosztuje 50 złotych.

Dlaczego warto stworzyć akt poświadczenia dziedziczenia?

Uzyskanie tego rodzaju dokumentu nie jest obowiązkowe, jednak niesie ze sobą wiele korzyści. Na jego podstawie zakłada się bowiem, że dana osoba jest rzeczywistym spadkobiercą. Pozwala to na przykład starać się o odzyskanie należności od dłużników. Poza tym akt poświadczenia dziedziczenia jest niezbędny osobom, które odziedziczyły nieruchomość – w takim wypadku mogą one bowiem szybciej ujawnić swoje prawo do danego majątku w księdze wieczystej. Konieczność wskazania nowego właściciela danego majątku została zawarta w ustawie. Brak posiadania aktu poświadczenia dziedziczenia wiąże się również z niemożnością sprzedania nieruchomości.

Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia jest szybsze i tańsze, aniżeli sprawa sądowa.

Spadkobiercy za granicą 

Jeśli niektórzy spadkobiercy pozostają za granicą, nie mogą stawić się u notariusza, notariusz nie sporządzi APD. Poświadczenie dziedziczenie nie może zostać dokonane przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia wszyscy spadkobiercy myszą osobiście stawić się u notariusza.