202305.10
0
1

Zasady sporządzania protokołu mediacyjnego

Celem mediacji sądowych jest znalezienie takiego rozwiązania danego sporu, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. 

Rozmowy prowadzi się na podstawie skierowania otrzymanego od sądu lub umowy o mediację, w której należy wskazać, m.in. mediatora oraz sposób wybrania tej osoby, a także przedmiot mediacji. Na koniec mediator musi sporządzić odpowiedni protokół. Co powinno się w nim znaleźć?

Protokół mediacyjny – z czego się składa?

Tego rodzaju dokument powinien dostarczać przede wszystkim podstawowych informacji na temat starań w kierunku uzyskania kompromisu. Należy uwzględnić w nim dane na temat obu stron, w tym imiona, nazwiska i adresy, a także dane osobiste mediatora. Konieczne jest także wskazanie czasu i miejsca odbycia się mediacji. 

Wynik mediacji a konieczność stworzenia protokołu

Raport z pracy wykonanej przez mediatora musi być sporządzony zawsze, niezależnie od wyniku rozmów, a nawet wtedy, gdy mediacje prowadzono bez ich wcześniejszego wyznaczenia. Jeśli doszło do zawarcia ugody, to powinna ona zostać dołączona do protokołu. Zatwierdzenie tego dokumentu przez obie strony jest jednoznaczne z tym, że zgadzają się one na przedstawienie go przed sądem. Dodatkowo muszą złożyć jeszcze jeden wniosek o jej zatwierdzenie. Każda ze stron otrzymuje również odpis protokołu.

Gdzie i kiedy składany jest protokół? Podpowiada kancelaria adwokacka z Krakowa.

Mediator ma obowiązek złożenia protokołu w sądzie, który jest właściwy dla rozpoznania danej sprawy, jeśli mediacja zakończyła się ugodą i była prowadzona na podstawie umowy o mediację. Gdy była ona prowadzona na życzenie sądu, a także wtedy, gdy nie zakończyła się zawarciem umowy, protokół musi zostać złożony do sądu rozpoznającego sprawy. Jeśli mediacja była prowadzona na podstawie umowy zawartej między dwiema stronami i zakończyła się brakiem ugody, mediator nie musi składać protokołu do sądu.

Co dalej z procesem mediacyjnym?

Po otrzymaniu protokołu sąd przystępuje do jego jak najszybszego wcielenia w życie. Może nadać mu klauzulę wykonalności, jeśli tylko postanowienia umowy ulegają wykonaniu na skutek egzekucji albo zatwierdzić postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Po zatwierdzeniu ugoda staje się dokumentem mającym moc prawną.