Prawo obrotu nieruchomościami
Podstawę naszej działalności stanowią m.in.:

 • udzielanie porad prawnych, przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości, w tym analiza wszelkiego ryzyka, obciążeń, potencjalnych ograniczeń, roszczeń odszkodowawczych,
 • analiza i sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy,
 • pomoc przy zawieraniu umów,
 • pomoc prawna w postępowaniach administracyjnych dotyczących uzyskiwania wszelkich decyzji koniecznych przy planowaniu inwestycji budowlanych,
 • doradzamy oraz opracowujemy umowy cywilnoprawne konieczne przy nabywaniu, zbywaniu nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów we własności nieruchomości, umów przedwstępnych oraz wszelkich innych umów koniecznych dla przygotowania sprawnego procesu inwestycyjnego,
 • obsługa prawna i reprezentacja naszych Klientów podczas negocjacji i zawierania umów ze wszystkimi stronami biorącymi udział w przedsięwzięciach budowlanych, architektami, wykonawcami, nabywcami, firmami ubezpieczeniowymi,
 • przeprowadzamy czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości m. in prowadzimy postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe itd.,
 • prowadzenie spraw spadkowych, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych,
 • zajmujemy się kwestiami dotyczącymi najmu lokali oraz obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych,
 • poszukujemy nieruchomości na życzenie Klientów,
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
W ramach wykonywanych usług współpracujemy na stałe z notariuszem, architektami, pośrednikami oraz zarządcami nieruchomości.