202011.30
0
0

Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Urodziłeś się za granicą i masz przodków, którzy posiadali obywatelstwo polskie? Niewykluczone, że sam jesteś obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.

Naczelnym sposobem nabycia obywatelstwa RP jest urodzenie z rodziców,  z których co najmniej jedno ma obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą – zasada krwi (ius sanguinis).

Od roku 2009 istnieje możliwość wystąpienia do właściwego Wojewody z wnioskiem o potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa. Aby uzyskać takie potwierdzenie, należy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu, przedstawić dokumenty takie jak akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, życiorysy – własny i przodków, itp. Postępowanie nie wymaga Twojej obecności w Polsce, możesz wystąpić do właściwego Wojewody za pośrednictwem pełnomocnika.

Obywatelstwo polskie możesz wywieść od swoich przodków – musisz udowodnić stosownymi dokumentami, że posiadanie obywatelstwa polskiego było nieprzerwane wśród Twoich wstępnych w linii prostej, na przykład od Twojego dziadka, co do którego posiadasz wiedzę, że posiadał obywatelstwo polskie, aż do Ciebie włącznie.

Rozstrzygnięcie, czy nabyłeś obywatelstwo polskie po swoich przodkach, wymaga każdorazowego, szczegółowego odtworzenia  historii rodziny i jej analizę pod kątem regulacji prawnych obowiązujących uprzednio na terytorium RP (zastosowanie znajdzie tutaj ustawa o obywatelstwie polskim z 1920 roku, z 1951 roku lub z 1962 roku, w zależności od daty urodzenia Twojej oraz Twoich przodków).

Po uzyskaniu decyzji poświadczającej posiadanie polskiego obywatelstwa, możesz ubiegać się o wydanie polskiego paszportu w najbliższej polskiej placówce konsularnej.