202001.22
Off
0

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jakiś czas temu budziło w Polsce bardzo duże emocje. Kwestie te zostały uregulowane przez przyjętą 24 maja 1920 roku ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Ustawa ta była od tego czasu wielokrotnie nowelizowana.

Kim jest cudzoziemiec w rozumieniu ustawy?

Mówiąc o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, warto zacząć od zdefiniowania tego pojęcia. Cudzoziemcem jest zatem:

  • osoba fizyczna niemająca polskiego obywatelstwa;
  • osoba prawna, która swoją siedzibę ma poza Polską;
  • spółka osób wymienionych powyżej, która nie ma osobowości prawnej, a jej siedziba znajduje się poza Polską;
  • osoba prawna i spółka handlowa niemająca osobowości prawnej, mająca swoją siedzibę w Polsce, ale kontrolowana przez osoby bądź spółki, które wymieniliśmy powyżej.

Jak kwestie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa?

Została przyjęta ogólna zasada, która mówi, że wszyscy cudzoziemcy, którzy pochodzą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zainteresowani nabyciem nieruchomości w Polsce, zobowiązani są do uzyskania zezwolenia. Pod pojęciem Europejskiego Obszaru Gospodarczego rozumiane są państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Liechtenstein, Islandia i Norwegia. Organem uprawnionym do wydawania zezwoleń na zakup ziemi przez cudzoziemców jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1 maja 2016 roku obywatel lub przedsiębiorcy pochodzący z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze Szwajcarii nie potrzebują zezwolenia, jeśli są zainteresowani zakupem wszelkich nieruchomości na terenie Polski. Dotyczy to także nieruchomości rolnych i leśnych.

Na jakie nieruchomości wymagane jest zezwolenie MSWiA?

Nie wszystkie nieruchomości wymagają uzyskania specjalnego zezwolenia na ich zakup przez cudzoziemców. Konieczność ubiegania się o stosowny dokument nie dotyczy na przykład nieruchomości lokalowych. Jakie są więc rodzaje nieruchomości, na których zakup należy uzyskać zgodę ministerstwa? Dotyczy to nieruchomości, do których cudzoziemiec chce nabyć prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego. Zezwolenie konieczne jest także w przypadku zakupu działki w strefie nadgranicznej oraz gdy mowa o gruntach rolnych większych niż 1 ha. Co więcej, dla osób kupujących nieruchomość z przeznaczeniem na potrzeby życiowe jej powierzchnia nie może przekroczyć 0,5 ha.

Jak uzyskać zezwolenie?

Oczywiście konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Zezwolenie wydawane jest z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szanse na uzyskanie zezwolenia mają ci cudzoziemcy, którzy udowodnią, że nabycie przez nich nieruchomości nie wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa państwa, nie przyczyni się do zagrożenia obronności i nie pogorszy porządku publicznego. Cudzoziemcy zainteresowani nabyciem nieruchomości w Polsce powinni również udowodnić, że mają więzi łączące ich z Polską. Więzi z Polską to na przykład: polskie pochodzenie, współmałżonek, który ma polskie obywatelstwo, zezwolenie na stały pobyt w krajach Unii Europejskiej. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca należy dołączyć szereg dokumentów, w tym wypis z rejestru gruntów.

Wsparciem w dziedzinie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców służy Kancelaria Adwokacka Nartowski&Trojanowska: http://adwokaci-nt.pl/prawnik-nieruchomosci/.