202102.26
0
0

Koszty procesu karnego

Proces karny zawsze wiąże się z określonymi kosztami. W dzisiejszym artykule skoncentrujemy się na odpowiedzialności finansowej za toczący się proces karny. Wskażemy, kto musi liczyć się z koniecznością uiszczenia niemałej nierzadko kwoty, a także z jakimi kosztami trzeba się liczyć.

Co zalicza się do kosztów procesu karnego?

Koszty procesu karnego to wszystkiego opłaty, a także wydatki, jakie w związku z toczącą się sprawą poniósł Skarb Państwa. Zalicza się do nich również uzasadnione wydatki stron, wśród których istotną pozycję zajmują te poniesione w związku z ustanowieniem obrońcy bądź pełnomocnika.

Kiedy oskarżony będzie zobowiązany opłacić koszty procesu karnego?

Jeśli oskarżony przegra, a więc sąd uzna go winnego zarzucanych mu czynów i skaże na karę pozbawienia wolności, będzie on zobowiązany do poniesienia pewnych kosztów. Ich wysokość uzależniona jest od wymiaru kary i kształtuje się następująco:

  • kara do 3 miesięcy pozbawienia wolności – 60 złotych;
  • kara od 3 do 6 miesięcy pozbawienia wolności – 120 złotych;
  • kara od 6 miesięcy do roku pozbawienia wolności – 180 złotych;
  • kara od roku do dwóch lat pozbawienia wolności – 300 złotych;
  • kara od dwóch do pięciu lat pozbawienia wolności – 400 złotych;
  • kara od piętnastu do dwudziestu pięciu lat pozbawienia wolności – 600 złotych.

Jeśli sąd zdecydował się na zastosowanie kary grzywny, to koszty, które trzeba ponieść są nieco mniejsze. W takim przypadku skazany musi zapłacić 10% od kwoty wymierzonej grzywny. Nie może to być jednak kwota mniejsza niż 30 złotych. Oprócz tego na skazanego mogą być nałożone koszty postępowania, ich wysokość zależy od sprawy, jeśli w postępowaniu powoływani byli biegli, wysokość kosztów może być znaczna. 

Co, jeśli oskarżony zostanie uniewinniony?

Jeśli sąd uzna, że oskarżony jest niewinny bądź zdecyduje o umorzeniu postępowania toczącego się przeciwko niemu, to koszty procesu, jaki się odbył ponosi Skarb Państwa. Tyczy się to spraw z oskarżenia publicznego. Wyjątkiem są koszty związane z obroną oskarżonego, a także wynagrodzenie pełnomocnika osoby pokrzywdzonej. Jeśli natomiast sprawa toczyła się z oskarżenia prywatnego, kosztami procesu zostanie obciążony oskarżyciel prywatny. Jeżeli strony pojednają się, zarówno oskarżyciel, jak i oskarżony będą zmuszeni do pokrycia kosztów w zakresie, jakim je ponieśli.

Postępowanie odwoławcze

Jeśli apelacja nie zostanie uwzględniona, kosztami zostanie obciążona ta strona, którą ją wniosła. Jeżeli natomiast sąd zmieni wyrok na niekorzyść oskarżonego, to on zostanie obciążony kosztami procesu. I nie ma tu znaczenia, kto wniósł środek odwoławczy.

Koszty procesów karnych mogą być naprawdę niemałe. Dlatego tak istotne jest precyzyjne określenie, kto musi je pokryć.