202307.18
0
0

Harmonogram spłaty w windykacji – czy jest niezbędny?

Nie każdy dłużnik chce, aby jego wierzyciel rozpoczynał postępowanie sądowe. W celu zapobiegnięcia procesowi warto rozważyć zawarcia ugody drugą stronę. Jeśli oddanie należności nie jest możliwe jednorazowo, wówczas osoba zalegająca z uiszczeniem należności może zaproponować rozłożenie długu na raty wraz ze stworzeniem harmonogramu spłaty. Ugoda nie ma sensu, jeśli wierzytelności są przedawnione, wtedy zawarcie ugody, czy wpłata jakieś kwoty powoduje uznanie roszczenia, i termin przedawnienia, rozpoczyna się na nowo.

Dlaczego warto tworzyć harmonogram spłaty windykacji? Wyjaśnia nasz adwokat z Krakowa

Korzyści dla obu stron

Opracowanie dokumentu wyznaczającego daty spłaty kolejnych rat niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. Ten pierwszy zyskuje przede wszystkim potwierdzenie tego, że dłużnik uznaje dług, co może być przydatne na wypadek rozpoczęcia postępowania sądowego. Poza tym harmonogram ściśle wyznacza warunki i terminy spłaty, co wymusza presję terminowego uiszczania należności. Wyrażenie zgody na spłatę należności w ratach jest czasami również jedyną możliwością ubiegania się o zwrot pieniędzy i trwa zdecydowanie krócej niż postępowanie sądowe. Jeśli chodzi o korzyści dla dłużnika, to należy do nich przede wszystkim zyskanie realnej szansy na spłatę długu oraz oszczędzenie sobie postępowania w sądzie.

Co powinno znaleźć się w harmonogramie spłaty długu?

Harmonogram spłaty długu powinien zawierać określone informacje, takie jak:

  • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • dane firmowe każdej ze stron,
  • potwierdzenie istnienia długu oraz jego wysokość, numery nieopłaconych faktur VAT wraz z datą wystawienia oraz wartością, a także szczegóły dotyczące warunku spłaty. Chodzi o jasno wskazane kwoty wraz z proponowanymi terminami spłaty.
  • Harmonogram powinien być zatwierdzony przy użyciu podpisu i pieczątki dłużnika.

Kto powinien sporządzić harmonogram spłaty długu?

Stworzeniem dokumentu określającego terminy spłat może zająć się zarówno dłużnik, wierzyciel, jak i ich prawni przedstawiciele. Ważne, aby obie strony były zgodne co do zawartych w nim postanowień.

Co jeśli dłużnik nie przestrzega harmonogramu spłaty windykacji?

Jeśli pomimo dobrych chęci ze strony wierzyciela dłużnik dalej wymiguje się od spłaty, jedynym rozwiązaniem pozostaje rozpoczęcie postępowania w sądzie. Sporządzony wcześniej harmonogram pozwoli sprawniej domagać się należności. Do tego wierzyciel będzie mógł skorzystać z preferencyjnego postępowania nakazowego wykonanego w trybie przyśpieszonym i z zastosowaniem niższych opłat.

Czy zawsze należy zawierać ugody? 

Nie, wpierw należy ustalić, czy zobowiązanie rzeczywiście przysługuje, dług istnieje, czy nie jest przedawnione, lub czy ten który domaga się spłaty faktycznie jest wierzycielem. Zdarzało się że długu dochodzą firmy windykacyjne, bez upoważnienia faktycznego wierzyciela, lub nie nabywszy uprzednio cesją zobowiązania na siebie. Jeśli dłużnik kwestionuje dług, jego powstanie, czy wysokość, nie należy „na siłę” się porozumiewać, niech sprawę rozstrzygnie sąd!