202011.30
0
0

Dekalog protestującego

  1. Mając prawo wyrażać poglądy (art. 54 Konstytucji) i uczestnicząc w pokojowym zgromadzeniu (art. 57 Konstytucji) nie należy nawoływać do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
  2. W razie zatrzymania należy podać swoje dane osobowe. Brak ich podania jest wykroczeniem (art. 45 kodeksu wykroczeń). W razie odmowy można być zatrzymanym,
  3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. (art. 14 ust 3 ustawy o Policji), warto tego wymagać, ale nie agresywnie i krzykiem, spokojny w miarę możliwości ton rozmowy jest najlepszym rozwiązaniem,
  4. Legitymowanie, zatrzymywanie, kontrola osobista, przeglądanie bagażu- powinny być wykonywane przez Policjantów w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte art. 15 ust 6 ustawy o Policji, samo zaś zatrzymanie może mieć miejsce, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym (art. 244 § 1),
  5. Policjant jeżeli chce nas wylegitymować, ma obowiązek podać swoje imię, nazwisko i stopień w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych. Ponadto musi podać przyczynę podjęcia czynności służbowej oraz podstawę prawną jej podjęcia. Policjant ma obowiązek zachować się w ten sposób “z urzędu” (§ 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów). Policjant nieumundurowany ma obowiązek okazania legitymacji służbowej).
  6. Obelgi, wyzwiska, nie są dopuszczalne dla żadnej ze stron. Stosujmy umiar,
  7. W razie niezgodnego z prawem przeprowadzenia czynności przez Policjanta służy zażalenie do Prokuratora,
  8. Osobom zatrzymanym lub którym zabrano rzeczy przysługuje zażalenie do Sądu,
  9. W celach dowodowych należy zadbać o świadków, zrobić notatkę, z podpisami świadków i danymi osobowymi, kontaktowymi, wykonać zdjęcia, nagrywać czynności,
  10. W razie zatrzymania należy domagać się kontaktu z adwokatem (art. 245 kodeksu postępowania karnego), powiadomienia osoby najbliższej (art. 261 w związku z art. 251 kpk). Uwaga: można domagać się pomocy medycznej.