201910.25
Off
2

Czym jest spółka partnerska?

Spółka partnerska w polskim systemie prawnym jest swoistą nowością. Możliwość założenia spółki partnerskiej pojawiła się w Polsce dopiero w 2001 roku.

Kto może zostać partnerem?

Spółki partnerskie mogą zakładać tylko osoby, które wykonują wolny zawód. Wspólnikami (partnerami) w tej spółce mogą zostać osoby, które wykonują zawód: architekta, aptekarza, adwokata, doradcy podatkowego. Spółkę partnerską mogą zakładać inżynierowie budownictwa, maklerzy giełdowi, lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki, położne, lekarze weterynarii, radcy prawni, tłumacze przysięgli, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci, doradcy inwestycyjni, księgowi, brokerzy ubezpieczeniowi, notariusze, rzeczoznawcy majątkowi. Celem zawiązania spółki partnerskiej może być umożliwienie wykonywania więcej niż jednego zawodu.

Jakie są cechy charakterystyczne dla spółki partnerskiej?

Do jej założenia potrzebne są przynajmniej 2 osoby, które wykonują wolny zawód. Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej. Ma jednak zdolność prawną, a to oznacza, że ma możliwość nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Spółka partnerska może być jedną ze stron w postępowaniu sądowym. Cechą, która wyróżnia spółkę partnerską spośród innych rodzajów spółek jest również to, że do jej założenia nie jest wymagane posiadanie kapitału zakładowego.

Jaka odpowiedzialność spoczywa na wspólnikach?

W przypadku spółki partnerskiej za zobowiązania i długi odpowiada spółka całym posiadanym przez siebie majątkiem. Za zobowiązania spółki, które powstaną w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez partnerów w spółce, partner nie ponosi odpowiedzialności. Nie spoczywa na nim także odpowiedzialność za zobowiązania spółki, które powstaną na skutek działań lub zaniechań, których dopuściły się osoby zatrudnione przez spółkę, a kierownictwo nad nimi sprawował inny partner spółki. Osoby, które zakładają spółkę partnerską mogą w umowie spółki zawrzeć zapisy, na podstawie których jeden lub więcej partnerów zgodzą się na ponoszenie odpowiedzialności na takich samych zasadach jak te, które ponoszą wspólnicy spółki jawnej.

Jak powinna wyglądać umowa?

Umowę o zawiązaniu spółki partnerskiej trzeba oczywiście zawrzeć na piśmie. W przypadku wnoszenia nieruchomości jako wkładu do spółki umowa musi zostać sporządzona w postaci aktu notarialnego. Koniecznie muszą się w niej znaleźć:

  • uściślenie wolnego zawodu wykonywanego przez poszczególnych wspólników;
  • firma i siedziba spółki;
  • przedmiot jej działalności;
  • określenie wysokości wkładów wnoszonych przez partnerów.

Spółkę partnerską należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy rejestracji spółka otrzyma numer REGON i NIP. Więcej o spółkach na naszej stronie http://adwokaci-nt.pl/zakladanie-spolki/.