201808.06
Off
2

Czym jest mediacja rodzinna?

Poufny, częściowo nieformalny proces rozwiązywania konfliktów lub sporów prowadzony przez bezstronnego, niezależnego i odpowiednio przygotowanego mediatora nazywany jest mediacją. Z pomocy mediatora można skorzystać w różnych sprawach, także w przypadku sporów i konfliktów w rodzinie.

Kto może skorzystać z mediacji rodzinnej?

Z mediacji rodzinnej mogą skorzystać wszystkie rodziny, w których pojawiły się jakiekolwiek spory czy niesnaski. Z takiej formy pomocy mogą skorzystać więc nie tylko rodziny, których członków łączą więzi pokrewieństwa, ale także rodziny zastępcze i adopcyjne.

Kiedy mediacja rodzinna może być prowadzona?

Mediacja rodzinna może być prowadzona w:

  • sprawach rozwodowych – bezstronny mediator może pomóc w ustaleniu władzy rodzicielskiej, ale także w określeniu zasad kontaktów dziecka z tym rodzicem, który bezpośrednio nie będzie nad nim sprawował opieki;
  • sprawach dotyczących konfliktów małżeńskich;
  • sprawach spadkowych;
  • sprawach dotyczących ustalenia reguł pełnienia opieki nad członkami rodziny podeszłym wieku, niepełnosprawnymi, chorymi.

Jakie zasady rządzą mediacją rodzinną?

Aby mediacja mogła się odbyć, zgodę na nią muszą wyrazić dobrowolnie wszystkie strony sporu lub konfliktu. Mediatorzy, którzy będą przeprowadzać mediację, muszą być bezstronni. Sam przebieg i efekt mediacji są poufne. Mediator ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w czasie mediacji.

Działania mediacyjne mogą trwać nawet kilkanaście miesięcy – pamiętajmy, że raczej rzadko udaje się doprowadzić do ugody w czasie jednego spotkania. W spotkaniach mediacyjnych mogą brać udział adwokaci stron. Poza stronami i mediatorem są to jedyne osoby, które mogą brać w nich udział. Wszystkie decyzje podejmowane są jedynie przez strony. Mediator nie może sugerować żadnych rozwiązań, nie może też niczego oceniać.

Zakończenie mediacji

W przypadku, kiedy mediacja zakończy się ugodą, mediator sporządza protokół, który podpisuje zarówno on, jak i strony uczestniczące w mediacji. Porozumienie zawarte pomiędzy stronami jest następnie zatwierdzane przez sąd. Może ono zostać zatwierdzone na posiedzeniu jawnym lub niejawnym. Zawarta w obecności mediatora ugoda nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz z obowiązującym w Polsce prawem.

Mediacja rodzinna to sposób na rozwiązanie wielu sporów i konfliktów w rodzinach. Chociaż nie jest to bezpłatna usługa, to w wielu przypadkach jest zdecydowanie tańsza, niż czasem wieloletnie procesy sądowe. Udział w niej jest dobrowolny.

Pamiętajmy też, że w wielu przypadkach mediacja jest zdecydowanie najskuteczniejszą metodą rozwiązywania rodzinnych konfliktów.