201912.31
0
1

Co oznacza polecenie w prawie spadkowym?

Dzięki instytucji polecenia możliwość realizacji woli spadkodawcy zostaje poszerzona. Instytucja ta daje spadkodawcy sposobność do zobowiązania spadkobierców lub zapisobiorców do podjęcia określonych działań. Działania te mogą, ale nie muszą mieć charakter majątkowy. Obowiązek, który powstaje na skutek instytucji polecenia, to dług spadkowy.

Co może być przedmiotem polecenia?

Obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, który może nałożyć spadkodawca na spadkobiercę, został dopuszczony przepisami Kodeksu cywilnego. Reguluje to artykuł 982 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego zapisami, instytucja polecenia nie wiąże się z uczynieniem ze spadkobierców wierzycieli. Obowiązek wykonania świadczenia nałożonego przez spadkodawcę może zostać nałożony wyłącznie na spadkobiercę lub zapisobiorcę. Obowiązkiem tym nie można obciążyć żadnych innych osób, a jedyną możliwością ustanowienia polecenia jest zapis w testamencie.

Kto może żądać wykonania polecenia?

Z żądaniem wykonania polecenia mogą przede wszystkim wystąpić wszyscy spadkobiercy. Z takim żądaniem ma prawo wystąpić również wykonawca testamentu. Polecenie może uwzględniać interes społeczny. W takim przypadku z żądaniem jego wykonania mogą wystąpić odpowiednie organy państwowe. Jeśli jednak jedynym celem polecenia jest dobro podmiotu obciążonego poleceniem, nie można żądać wykonania polecenia. Wykonania polecenia można żądać natychmiast po otwarciu testamentu. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Z żądaniem niezwłocznego wykonania polecenia nie można wystąpić w sytuacji, gdy inna była wola spadkodawcy.

Jaki charakter może mieć polecenie?

Wspomnieliśmy już, że polecenie nie musi mieć charakteru majątkowego. Może ono mieć na uwadze zarówno dobro spadkodawcy, jak i spadkobiercy. Przykładem polecenia, które może mieć na celu dobro spadkodawcy jest określenie sposobu, w jaki spadkobiercy mają postąpić ze zwłokami spadkodawcy czy też jaki nagrobek mają wystawić po jego śmierci. Jako przykład polecenia niemajątkowego i mającego na celu dobro spadkobiercy można wskazać obowiązek podjęcia edukacji w określonej placówce edukacyjnej. Spadkodawca może też wydać polecenie z zastrzeżeniem terminu lub warunku. Jednak z formalnego punktu widzenia, nikt nie może zostać zmuszony do wykonania polecenia.

Zgodnie z artykułami 1003-1006 Kodeksu cywilnego możliwe jest stosowne zmniejszenie polecenia. Z tytułu zapisu polecenia spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność tylko do wartości stanu czynnego spadku – jest to zgodne z wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy w wyroku wydanym w dniu 19 kwietnia 2002 roku. Dokonana przez Sąd Najwyższy wykładnia ma charakter contra legem. Jest zgodna z artykułem 1033 Kodeksu cywilnego.

Po pomoc w zakresie prawa spadkowego zapraszamy na stronę http://adwokaci-nt.pl/sprawy-spadkowe/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *