201709.26
0

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Od samego początku po zawarciu małżeństwa pomiędzy małżonkami istnieje wspólnota majątkowa – chyba że przed ślubem zdecydowali się na podpisanie intercyzy. Dobra, które w czasie trwania małżeństwa zostaną nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (za wyjątkiem przedmiotów stanowiących ich majątek osobisty), są ich majątkiem wspólnym. Niezależnie więc od tego, w jakim stopniu każdy z nich przyczynia się do jego powstania, ma prawo do takiego samego udziału w tym majątku. Ale nawet po zawarciu związku małżeńskiego można zawrzeć umowę, której skutkiem będzie powstanie rozdzielności majątkowej.

Jak następuje podział mienia?

W przypadku rozdzielności majątkowej małżonkowie nie mają wspólnego majątku – każdy z nich ma odrębny. Aby nastąpił podział mienia, konieczne jest zawarcie umowy w obecności notariusza. W wyjątkowych sytuacjach podziału mienia można dokonać na drodze postępowania sądowego. Przeprowadzane jest ono w sytuacji, kiedy jeden z małżonków nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej. To, że zostanie ustanowiona rozdzielność majątkowa – obojętnie czy w formie aktu notarialnego, czy na podstawie wyroku sądowego – oznacza, że majątek wspólny zostanie podzielony pomiędzy małżonków w równych częściach; każde z nich otrzyma 50 procent majątku wspólnego.

Jakie są skutki rozdzielności majątkowej?

Zaletą rozdzielności majątkowej jest fakt, iż jeden z małżonków przestaje być odpowiedzialny za ewentualne długi drugiego. Majątek współmałżonka nie będzie mógł być zajęty przez komornika, ponadto majątek nabyty po zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej należy wyłącznie do jednego ze małżonków. Małżonkowie nie mają obowiązku informowania się o tym, jak nim zarządzają, ani o tym, jaka jest jego wysokość. Zaciągnięcie kredytu bankowego przez jednego ze współmałżonków będzie możliwe bez konieczności uzyskania zgody drugiego z nich. Mimo że każdy z małżonków ma prawo swobodnie dysponować swoim majątkiem, to nadal małżonkowie mogą pomnażać go wspólnie z tym, że odbywa się to na zasadzie współwłasności. Mają tutaj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Pamiętajmy też, że posiadanie rozdzielności majątkowej może być jednym z czynników znacznie przyspieszających postępowanie rozwodowe.

Rodzaje rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa może być:

  • zwykła;
  • przymusowa.

Rozdzielność majątkowa zwykła może być rozdzielnością majątkową lub rozdzielnością majątkową z wyrównaniem dorobków. Rozdzielność majątkowa przymusowa następuje tylko na skutek orzeczenia wydanego przez sąd. O ustanowienie rozdzielności może wystąpić w tym przypadku nie tylko każdy z małżonków, ale także prokurator lub wierzyciele jednego z małżonków. Powództwo musi mieć jednak poważne uzasadnienie.