201806.27
0

Odmowa zgody na rozwód

Orzeczenie rozwodu nie stanowi najmniejszego problemu wówczas, gdy oboje małżonkowie są zgodni co do tego, że ich związek należy zakończyć. Co jednak w sytuacji, kiedy mąż/żona oświadcza, że na rozwód nie zgodzi się nigdy? Okazuje się, że polskie prawo świetnie radzi sobie również z takim przypadkiem.

Przesłanki rozwodowe

W polskim prawie rodzinnym znajdują się przesłanki wyraźnie wskazujące, kiedy sąd może orzec rozwód. Przede wszystkim należy podkreślić, że każdy z małżonków ma prawo zażądania rozwiązania związku małżeńskiego właśnie poprzez rozwód. Jest to jednak możliwe wyłącznie wówczas, gdy doszło do zupełnego oraz trwałego rozpadu pożycia. Dzieje się tak wtedy, kiedy więzi łączące małżonków ustały. Chodzi zarówno o więź fizyczną, psychiczną, jak i gospodarczą. Sąd musi również stwierdzić brak przesłanek mogących sugerować, że małżonkowie zdecydują się do wspólnego pożycia powrócić. Trzeba jednak pamiętać, że orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeśli miałoby to doprowadzić do ucierpienia dobra małoletnich dzieci małżonków. Także wówczas, gdy orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z obowiązującymi zasadami życia społecznego sąd nie podejmie decyzji kończącej związek. Jeżeli rozwodu żąda małżonek, który rozpadu małżeństwa jest wyłącznie winny, a drugi z małżonków nie wyraża na to zgody, sąd nie zdecyduje się na orzeczenie rozwodu.

Małżonek winny rozpadowi pożycia

Polskie prawo nie daje możliwości udzielenia rozwodu, jeśli wystąpił o niego małżonek winny rozkładu pożycia, a druga strona nie wyraża na rozwód zgody. Aby sąd mógł rozwód orzec, niezbędna jest zgodna tego z małżonków, u którego sąd nie dopatrzył się żadnych przyczyn rozkładu bądź były to przyczyny na tyle nieistotne, że nie można uznać, aby same doprowadziły do zupełnego oraz trwałego rozpadu związku. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, kiedy odmowa zgody na rozwód pozostaje w danym przypadku w sprzeczności z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.

Sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, czyli jaka?

Odmowa zgody na rozwód pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego wówczas, gdy motywem działania małżonka jest zemsta na partnerze czy chęć odniesienia osobistych korzyści. Podobnie wówczas, gdy małżonek chce utrudnić partnerowi zalegalizowanie nieformalnego dotychczas związku z inną osobą.

Trzeba pamiętać, że sądy do orzekania rozwodu podchodzą z wielką ostrożnością. Sam brak zgody jednego z małżonków nie jest wystarczającą przesłanką do tego, aby od orzeczenia rozwodu w ogóle odstąpić. Pod uwagę bierze się również inne czynniki.