201807.11
0

Miejsce zameldowania a zamieszkania

Obecnie coraz częściej zamiennie stosuje się pojęcie adresu zameldowania oraz zamieszkania. Dzieje się tak głównie ze względu na brak konieczności umieszczania adresu zameldowania na dowodzie osobistym. Tymczasem są to pojęcia mające odmienne znaczenia; z punktu widzenia prawa różnice są naprawdę istotne.

Adres zamieszkania

W tym wypadku mamy do czynienia ze stanem faktycznym. Artykuł 25 kodeksu cywilnego mówi, że miejscem zamieszkania osoby jest miejscowość, w której ona przebywa, mając jednocześnie zamiar stałego pobytu. Oznacza to, że adres zamieszkania to ten adres, pod którym faktycznie zamieszkujemy. Miejsce zamieszkania, niezależnie od okoliczności, może być tylko jedno.

Adres zameldowania

Jest to adres o charakterze czysto administracyjnym. Ma on cel ewidencyjny. Potwierdza fakt pobytu danej osoby w miejscu, w którym zdecydowała się zameldować. Kwestie adresu zameldowania reguluje ustawa o ewidencji ludności. Zameldowanie zawsze dokonywane jest w formie pisemnej. Niezbędne jest do tego wypełnienie urzędowego formularza. Możliwe jest zameldowanie na pobyt stały oraz czasowy. Opuszczając dotychczasowe miejsce zameldowania, należy pamiętać o tym, aby się wymeldować.

Adres zamieszkania a adres zameldowania

Miejsce zamieszkania jest – co istotne – niezależnie od obowiązku meldunkowego. Generalnie adres zameldowania oraz pobytu może się różnić. Zasadą jest jednak, aby oba adresy były takie same. Decydując się na miejsce zamieszkania inne niż miejsce zameldowania, należy liczyć się z poważnymi kłopotami. Podkreślić należy bowiem, że miejsce zamieszkania wpływa na mnóstwo sytuacji. Od niego zależy wybór sądu oraz właściwego organu podatkowego. Jeśli będziemy chcieli złożyć pozew sądowy bądź złożyć obowiązkowy formularz PIT w Urzędzie Skarbowym, decydujące będzie więc nie miejsce zameldowania, ale faktycznego zamieszkania.

Obowiązek meldunkowy

Na chwilę obecną obowiązek meldunkowy nadal obowiązuje. Zakłada się jednak, że zniknie on z dniem 1 stycznia 2018 roku. Przewiduje to ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności z lipca 2015 roku. Jeszcze do 2010 roku osoby nie przestrzegające obowiązku meldunkowego mogły być ukarane karą grzywny, ograniczenia wolności bądź aresztu. Dzisiaj takie sankcje nie są już stosowane. Ustawa o ewidencji ludności dopuszcza jednak ukaranie grzywną za niedopełnienie obowiązku meldunkowego cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państw Unii Europejskiej bądź EFTA.

Regulacje prawne

Adres zamieszkania jest terminem z zakresu prawa cywilnego. Trzeba pamiętać, aby nie utożsamiać go z miejscem zameldowania, czyli pojęciem stosowanym na gruncie prawa administracyjnego i związanym ściśle z ewidencją ludności.