201806.12
0

Co powinien zawierać testament?

Chęć rozporządzenia swoim majątkiem jeszcze za życia wymaga sporządzenia testamentu. Mamy wówczas pewność, co stanie się z naszym domem, mieszkaniem, biżuterią czy innymi cennymi przedmiotami. Pamiętać należy, że zapisy, które powinny znaleźć się w testamencie, są ściśle regulowane przez prawo.

Testament własnoręczny

Zwany też holograficznym testament własnoręczny sporządzany jest zdecydowanie najczęściej. W przypadku tej formy testamentu należy pamiętać o tym, że:

 • musi on być sporządzony własnoręcznie – nie będzie uznawany testament, który napisany został na maszynie czy komputerze, dopuszczalne jest wyłącznie własnoręczne pismo osoby, która spisuje ten dokument;
 • może on być napisany piórem, długopisem czy innym narzędziem przeznaczonym do pisania;
 • istnieje dowolność powierzchni, na której sporządzimy testament – najczęściej wybiera się oczywiście kartkę papieru.

Nie można zapomnieć, że pod testamentem należy się podpisać. Istotne jest umieszczenie daty, której jednak brak nie wiąże się z nieważnością tej formy testamentu. Trzeba mimo wszystko pamiętać, że będzie tak jedynie wówczas, gdy brak daty nie będzie wywoływał wątpliwości co do tego, czy osoba sporządzająca testament była do tego zdolna, a także do wzajemnego stosunku kilku istniejących testamentów.

Testament notarialny

To testament, który sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Wszystkie wymogi, które go dotyczą, mają swoje źródło w ustawie o notariacie. W przypadku tego testamentu bardzo istotne jest, aby notariusz przekonał się, że osoba sporządzająca testament zrozumiała treść podjętej czynności oraz dokładnie wiedziała, co zostało umieszczone w testamencie.

Testament allograficzny

To dość specyficzna forma testamentu. Spadkodawca w tym wypadku wolę oświadcza ustnie. Istotne jest jednak, że musi to zrobić w obecności nie dowolnie wybranej przez siebie osoby, ale jednej z następujących:

 • wójt;
 • burmistrz;
 • prezydent miasta;
 • sekretarz powiaty/gminy;
 • starosta.
 • kierownik urzędu stanu cywilnego.
 • marszałek województwa;

Do ważności takiego testamentu wymagana jest obecność dwóch świadków. Co ważne, oświadczenie składane przez spadkodawcę spisywane jest w formie protokołu. Musi znaleźć się na nim:
data sporządzenia;

 • podpis spadkodawcy;
 • podpis osoby, wobec której wyrażona została wola;
 • podpisy świadków.

Co w sytuacji, gdy spadkodawca nie może złożyć podpisu? Wówczas w protokole musi to zostać zaznaczone. Istotne jest również, aby podała została przyczyna takiego stanu rzeczy. Jeśli chodzi o świadków, to nie można zapomnieć, że w jego charakterze nie może wystąpić osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych.