201807.03
0

Co należy do obowiązków członka zarządu spółki?

Założenie spółki wiąże się między innymi z dość istotnym dla przedsiębiorców ograniczeniem ich osobistej odpowiedzialności. W wielu wypadkach jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które sprawia, że właściciele spółki czują się dużo bardziej swobodnie. Jakie są obowiązki członków zarządu spółki?

Spółka jest odrębnym od przedsiębiorców podmiotem. Połączeniem między przedsiębiorcą a spółką jest w takiej sytuacji wyłącznie fakt bycia wspólnikiem oraz wniesienia wkładu i czerpania zysków (o ile takie oczywiście będą powstać). Decydując się na założenie spółki, należy jednak pamiętać, że już zasiadanie w jej zarządzie nie zapewnia takiej ochrony.

Pełna odpowiedzialność

Decydując się na zostanie członkiem zarządu, należy pamiętać o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszelkie zobowiązania spółki. Podkreślić należy, że jest to odpowiedzialność osobista oraz nieograniczona. Co to oznacza w praktyce? Członkowie zarządu odpowiadają całym posiadanym majątkiem. Co ważne, do pełnej wysokości zobowiązań wobec wszystkich wierzycieli. Wlicza się w to zarówno odsetki, jak i wszystkie inne koszty. Pamiętać należy, że takich zobowiązań może być naprawdę niemało. Tyczy się to zwłaszcza sytuacji, gdy wszczęte zostaje postępowanie egzekucyjne.

Czy tak dzieje się od razu?

Decydując się na zasiadanie w zarządzie spółki, warto pamiętać, że w pierwszej kolejności spółka odpowiada sama za wszystkie posiadane zobowiązania. Czym? Mówiąc najkrócej: firmowym majątkiem. W grę wchodzą środki finansowe zgromadzone w gotówce, na rachunkach bankowych, całe mienie ruchome. Jeśli okaże się, że ich ilość wystarcza na to, aby pokryć powstałe zobowiązania, to żaden z członków zarządu spółki nie będzie odpowiadał za zadłużenie. Prywatny majątek jest wówczas całkowicie bezpieczny.

Jak wygląda egzekucja należności z majątku prywatnego?

Aby wierzyciel mógł oczekiwać egzekucji należności z majątku prywatnego członków zarządu spółki, musi przede wszystkim skierować sprawę do sądu. Niezbędny jest wyrok bądź nakaz zapłaty, co pozwala na skierowanie sprawy do komornika. Jeżeli ten uzna, że nie uda mu się odzyskać należności z majątku spółki, zobowiązany jest stwierdzić bezskuteczność egzekucji. Takie stwierdzenie stanowi podstawę do ponownego udania się do sądu. Dopiero po uzyskaniu drugiego pozytywnego rozstrzygnięcia komornik uda się do członków zarządu.

Członkowie zarządu spółki nie są bezbronni w takim postępowaniu. Podstawą jest złożenie odpowiedzi na pozew. Można również zaskarżać rozstrzygnięcia, które już zapadły.