201709.26
0

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Od samego początku po zawarciu małżeństwa pomiędzy małżonkami istnieje wspólnota majątkowa – chyba że przed ślubem zdecydowali się na podpisanie intercyzy. Dobra, które w czasie trwania małżeństwa zostaną nabyte przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (za wyjątkiem przedmiotów stanowiących ich majątek osobisty), są ich majątkiem wspólnym. Niezależnie więc od tego, w jakim stopniu…

201709.21
0

Jak można odrzucić spadek?

Przyjęcie spadku może być źródłem wielu problemów. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy po bliskiej osobie spadkobierca dziedziczy przede wszystkim lub wyłącznie długi. Warto jednak wiedzieć, że problemów tych można uniknąć. Istnieje bowiem możliwość odrzucenia spadku. Odrzucając spadek, unikniemy sytuacji, w której do nas wierzyciele zwrócą się o zwrot długu spadkodawcy. Jeżeli nie wiecie Państwo,…

201709.13
0

Procedura wyłączenia wspólnika ze spółki

Zawiązując spółkę, jej udziałowcy powinni zgodnie obrać strategię zarządzania nią. Ale ze wspólnikami bywa bardzo różnie. Mogą działać na szkodę spółki, mogą nie uczestniczyć w zgromadzeniach wspólników, a tym samym nie brać udziału w podejmowaniu uchwał. Tego typu sytuacje nie są dla spółki korzystne, mogą odbić się negatywnie na jej kondycji finansowej. Czy w takiej…

201709.06
0

Jakie odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych?

W prawie cywilnym nie znajdziemy jasnej i precyzyjnej definicji dóbr osobistych. Uważa się, że są to wszystkie te wartości niematerialne, które związane są z konkretną osobą. Z uwagi na duże znaczenie dóbr osobistych w codziennym życiu, zdecydowano się na objęcie ich ochroną prawną. Do dóbr osobistych zalicza się między innymi zdrowie, wolność sumienia, wolność, twórczość naukową, tajemnicę…

201708.25
0

Czym są klauzule niedozwolone?

Klauzula niedozwolona występuje także pod pojęciem klauzuli abuzywnej lub zakazanej klauzuli umownej. Czym jest? Gdzie możemy spotkać się z niedozwolonymi klauzulami? Każdego niemal dnia tysiące Polaków zawiera różnego rodzaju umowy. Każdy z nas podpisuje umowę z dostawcą energii elektrycznej, biurem podróży, bankiem, sklepem internetowym. Często umowy te są zawierane na podstawie wcześniej ustalonych wzorów czy…

201708.23
0

Odstąpienie umowy zawartej na odległość – na czym polega?

Szczególnym rodzajem umów są te, które zawieramy na odległość. Zalicza się do nich umowy zawierane bez fizycznej obecności nas jako konsumentów i przedstawiciela firmy, z którą umowę zawieramy. Przykładem umów na odległość są umowy zawierane za pośrednictwem telefonu lub Internetu. Przyjęta przed trzema laty ustawa o prawach konsumenta omawia bardzo szczegółowo prawa przedsiębiorcy zawierającego umowę…

201708.18
0

Co zrobić, gdy druga strona nie zgadza się na rozwód?

Rozwód jest dla wielu par przeżyciem bardzo trudnym. Aby sąd mógł rozwiązać związek małżeński, jedno z małżonków lub oboje muszą wystąpić do właściwego sądu okręgowego o jego rozwiązanie. Niejednokrotnie z różnych przyczyn małżonkowie czekają na wydanie orzeczenia kilka miesięcy, sporadycznie nawet kilka lat, jednak większość wyroków zapada stosunkowo szybko. Dzieje się tak tylko wtedy, kiedy małżonkowie są zgodni…

201708.18
0

Czym są dane osobowe?

Z pewnością każdy z nas spotkał się z terminem „dane osobowe” czy z pojęciem „ochrona danych osobowych”. Zapewne też każdy, przynajmniej w bardzo niewielkim stopniu, wie, czy te dane są i czemu służy ich ochrona. Ale jeśli zapytamy konkretnie o definicję danych osobowych, pojawiają się problemy z udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi. Postaramy się więc wyjaśnić to…

201708.14
0

Umowa dożywocia a umowa darowizny

Wiele osób, głównie w starszym wieku, decyduje się na przekazanie posiadanego przez siebie majątku bliskiej sobie osobie/osobom jeszcze za swojego życia. Majątek można przekazać osobom, które nie są z nami spokrewnione. Podejmując decyzję o przekazaniu posiadanego majątku za swojego życia, mamy do wyboru dwie możliwości: majątek możemy przekazać na drodze darowizny lub zawrzeć umowę dożywocia….

201708.09
0

Jak założyć spółkę komandytową

Do spółek osobowych zalicza się między innymi spółkę komandytową. Może ona zostać założona przez co najmniej dwie osoby, które mają status osób fizycznych bądź prawnych. Jedna z nich przyjmuje rolę komandytariusza, druga zaś komplementariusza. Co zrobić, aby założyć spółkę komandytową? Dla kogo spółka komandytowa jest dobrym wyborem? Osoby decydujące się na założenie spółki komandytowej mają…